www.E-imamlar.net

Bu konu başlığı altında mtsbs için muhtemel çıkacak soruları toparlamaya çalıştım faydalı olur umarım sizlerde bulabildiğiniz soruları paylaşabilirsiniz ..


İSLAM DİNİ İLE İLGİLİ SORULAR
S-1-Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.
a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran e) Enfal
S-2-Allahı tanıma ve bilmeye ne denir?
a) marifetullah b) mahabbetullah c) ihlas d) ihsan
S-3-Kuranı kerimin vahyi kaç yılda tamamlandı?
a) 22 b) 23 c) 24 d) 25
S-4-Aşağıdakilerden hangisi mezhep kelimesinin sözlükteki anlamı değildir.
A) doktrin b) akım c) kurtuluş d) yol e) yer
S-5-Akaid mezhepleri için hangisi kullanılmaz?
a) grup b) fırka c) tebliğci d) nıhle
S-6-Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?
a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye
S-7-Hangi mezhebe ehli sünneti hassa denir?
a) selefiyye b) maturidiyye c) eşariyye
S-8-Görüşleri itibariyle İslam ve iman çerçevesinin dışında kalan ehli bidat mezhebi hangisidir?
A) hariciye b) yezidiyye c) mutezile d) şia
S-9-ehli bidat aşağıdakilerden hangisiyle anılmamıştır?
a) ehli ehva b) fırakı dalle c)ehli dalal d) ehli amme
S-10-Akıl karşısında kesin tavır takınıp nakli tek hakim kabul eden mezhep hangisidir.
A) muteziler b) cebriye c) selefiyye d) eşariyye
S-11-Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?
a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye
S-12-Kadından da peygamber olur diyen mezhep hangisidir?
A) mutezi b) şia c) hariciler d) eşari
S-13-Abbasiler devrinde kadılkudat (baş kadı)ünvanını alan imam kimdir.
a)imamı azam b)ebu Yusuf c)ebu Muhammed d)imam malik
S-14-Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri akla öncelik vererek yorumlayan ve akılcı bir mezhep olan mezhep hangisidir.
a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik
S-15-Kelamda yenilikler ve değişiklikler yaparak bu ilmi felsefe ile rekabet edebilecek bir güce kavuşturan mezhep hangisidir.
A) Mutezile b) maturidi c) selefi d) eşari
S-16-Dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah ı bulabilir,iyi ve kötü güzel ve çirkin akılla bilinebilir,görüşleri hangi mezhebindir.
a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi
S-17-farsça ilk tasavvuf kitabının adı nedir?
a) tabakatüs sufiyye b) hücviri c) keşfül mahcup
S-18-Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir.
A) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel
S-19-Üç kardeş meselesi diye bilinen meselenin tartışmasında hocası ebu ali el cübbaiye üstün gelmiş,hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için ayrılıp yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhep hangisidir.
a) Haricilik b) Eş’arilik c) Şia d) Cebriye
S-20-Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arası bir mertebede olduğunu söyleyerek ehli sünnet bilginlerinden hasan ı basrinin dersini terk edip yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhebin adı nedir.
a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik
S-21-Hangi mezhep imamının Türk olması kuvvetle muhtemeldir.
a)Ebu mansur Mahmut el maturidi b)İsmail el eşari c) malik bin Enes d) Ahmet bin hambel
S-22-Görüşlerini beş prensip etrafında sistemleştiren bunlar ise 1-tevhid2-adl 3-vaad ve vaid 4-el menzile beynel menzileteyn 5-emir bil maruf nehiy anil münker. olan mezhep hangisidir.
a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi
S-23-Peygamberimiz yemene kadı olarak kimi göndermiştir.Göndermeden önce Allah’ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamadığın bir konu hakkında karşılaşırsan ne yaparsın sorusuna kendim içtihat ederim cevabını vermiş Resulullah ziyadesiyle memnun olmuştur.
A)muaz bin cebel b)musap bin umeyr c)Abdullah bin cubeyr d)musa bin ali
S-24-Muvatta hangi meshebin kaynak kitabıdır?
A)Hanefi b)maliki c)şafi d)hanbeli
S-25-Suudi Arabistanın resmi meshebi nedir?
A)Hanefi b)Maliki c)Şafi d)Hanbeli
S-26-Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade eden Ahmet yesevi nin kitabının adı nedir?
A) divanı hikmet b) divanı lugatüt türk b) mesnevi
S-27-Genellikle fıkıhta hanbeli olanlar akaidde hangi mezhebtendirler?
a) eşari b) maturidi c) selefi d) mu’tezile
S-28-Gazzali , Fahrettin er razi , kadı beyzavi ,teftezani ,cüveyni gibi hepimizin bildiği kelam bilginleri hangi mezheb kelam bilginleridir.
a) Selefi b) eşari c) maturidi d) Hanefi
S-1-( ) Zeydiyye fırkasına Hz Alinin torunu Zeyd bin Ali Zeynelabidin e nisbet edildiği için bu ad verilmiştir.
S-2-( ) islami literatürde Tanrının kendini göstermesi genellikle rahman ve rahim terimleriyle ifade edilir.
S-3-( )İnanç konularını sistematik bir yapıya kavuşturmaya çalışmaya tefsir ilmi denir.
S-4-( ) Allahın zati,fiili ve haberi sıfatlarının hepsini tevilsiz,nasılsa öyle kabul ettiği için selefiyyeye ‘’sıfatiyye’ mezhebide denir.
S-5-( ) Tabiun mezhep imamları,büyük müctehitler ve hadisçiler selefiyyedendir.
S-1-Hz Ali ile Hz Muaviye arasında geçen sıffın savaşından sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıkan mezhebe …………………………………..denir.
S-2-Sözlükte taraftar yardımcı anlamına gelen mezhep …………………………………dır.
S-3-Şianın günümüze ulaşan üç büyük fırkası1-……………………..2-……………………3-………………………….dir.
S-4-itikadi konularda mutezile mezhebine fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahip olan şianın …………………………….. fırkasıdır.
S-5-Halen İranın resmi mezhebi olan Irakta ve Azerbeycanda yaşayan Müslümanların %60 ınında inandığı şia mezhebinin fırkasının ismi………………………………………..dir.
S-6-fıkıh ilminde uzman olan kişilere ……………………………..denir.
S-7-imamı azam efendimizin vefat ettiği yıl imamı…………………. dünyaya gelmiştir.
S-8-medine imamı diye meşhur olan ve orada doğan imam…………………………..dır
S-9-Değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmaya veya farklı hükümlerinbir araya getirilmesine………………………………..denir.
S-10-Tanrıyı görüyormuşçasına ibadet etmeye………………… denir
S-11-Dinin birinci unsuru………………….ikinci unsuru…………….üçüncü unsuru ise……………..tır.


CEVAPLAR:
1-D 2-A 3-B 4-C 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-D 13-B 14-A 15-D 16-B 17-C 18-A 19-B 20-A 21-A 22-D 23-A 24-B 25-D 26-A 27-C 28-B
1-D 2-Y (yaratma(halk)buyurma(emir)) 3-Y (kelam) 4-D 5-D
1-haricilik 2-şia 3-zeydiyye,ismailiyye,imamiyye(isnaaşeriyye) 4-zeydiyye 5-imamiyye 6-fakih(çoğulu fukaha) 7-şafi 8-maliki 9-telfik 10-ihsan 11-inanç,ibadet,ahlak

 

 

 

 

 

 

AKAİD SORULARI
s-1-Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi,inkar özelliği taşıyan inanç,söz veya davranışından ötürü kafir saymaya ne denir?
a-mürted b-irtidad c-tekfir d-küfür
s2-Kişinin kendi irade ve ifadesiyle islamdan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir?
a-mürted b-irtidad c-tekfir d-küfür
s-3-Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir.Bu zikredilmeyen esas hangisidir?
a-kadere iman b-meleklere iman c-ahiret gününe iman d-peygamberlere iman
s-4-aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır.
a-fıtrat delili b-hudüs delili c-imkan delili d- nizam delil e- hepsi
s-5-aşağıdakilerden hangisi hadislerde geçen ismi azam (allahın en büyük ismi) lardan biri değildir.
a-Hüda b-rahman rahim c-zül celali vel ikram d-el hayyul kayyum
s-6-az amele bile çok sevap veren allahın ismi hangisidir?
a-muhit b-müheymin c-şekür d-vasi
s-7-dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran allahın ismi hangisidir
a-muğni b-mani c-nafi d-muksit
s-8-sonradan olan şeylere benzememek allahın hangi sıfatıdır?
a-kıyam bi nefsihi b-beka c- muhalefetün lil havadis d-tekvin
s-9-aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir.
a-musa (a.s) b-isa (a.s) c-nuh (a.s) d - süleyman (a.s) e-muhammed (a.s)
s-10-hz peygamberimize gelen vahyin en ağır şekli olan ve içinde tehtit ve korkutma olan ayetler hangi çeşit vahiyle gelmiştir.
a-çıngırak sesi b-cebrailin kendi asli şekliyle c- cebrailin insan şeklinde gelerek d—uyku halinde gelen vahiy
s-11-kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır.
a-ayet b- güç c-beyyine d-burhan
s-12-peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir.
a-istidrac b-meunet- c- mucize d- irhas
s-13-allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olahan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir.
a-istidrac b-meunet- c- mucize d- irhas
s-14-kafir ve günahkar kişilerin gösterdiği olahan üstü olaylara ne denir.
a-ihanet b-istidrac c-meunet d-irhas
s-15-kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir.
a-ihanet b-istidrac c-meunet d-irhas
s-16-insanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
a-eşratüs saat b-bas c-leza d-acbüz zenep


S-1-dinden çıkana ………………………………….denir.
s-2-………………varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır.
s-3-alemin ve alemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu delile ………delili denir.
s-4- varlığı kendiliğinden olmak,var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak allahın selbi sıfatlarından ………………….sıfatıdır.
s-5- Cebrail peygamberimize insan kılığında gelip ashaptan ………….şeklinde görünmüştür.
s-6-kuranı kerimde ilk şeytandan …………..ismiyle söz edilir.
s-7-hz ademe…………sahife hz şit e…………………sahife hz idrise …………..hz ibrahime …………………….sahife indirilmiştir.
s-8-ahdi cedid……….........a ahdi atik veya ahdi kadim………………a denir.
s-9-iyi ve kötü amelleri eşit olan veya küçükken ölen müşrik çocukları ……………………bekleyecekler ve daha sonra cennete gireceklerdir.
s-10- cennetliklere hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşacaktır bunlara ………denir.
CEVAPLAR:
1-C 2-B 3-A 4-E 5-A 6- C 7-A 8- C 9- D 10- A 11-B 12- D 13-B 14- B 15- A 16- D
1-mürted 2- ALLAH cc 3- hudus 4- kıyam bi nefsihi 5- dıhye 6- iblis 7- 10,50,30,10 8- İncil,tevrat 9-araf 10- vildan

 

 

 

 

 

FIKIH SORULARI
S-1-Aşağıdakilerden hangisi fıkıh literatüründe fer-i veya tali deliller gurubunda yer almaz.
a-kıyas b-istihsan c-istislah d-istishab e-seddi zerayi
S-2-Müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda ,ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesine ne denir?
a-mesalih-i mürsele b-istishab c-istihsan d-seddi zerayi
S-3-Nasların kapsamına girmeyen yada illet bağı kurularak nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanamayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine …………………bu metodu uygulayarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlarada …………………………..denir. boşluklara hangileri getirilmelidir?
a-istishab/beraet-i zimme b-istislah/mesalih-i mürsele c-rey/ictihat d-istihsan/örf ve adet
S-4-Daha önce varlığı bilinen bir durumun varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine ne denir.
a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi
S-5-Harama kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan davranışların yasaklanması kötülüğe giden yoların kapatılmasına ne denir?
a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi
S-6- Kişinin iyiyi kötüden faydalıyı zararlıdan ana hatları ile olsun ayıra bilmesine ne denir.
a-vücub ehliyeti b-eda ehliyeti c-temyiz d-buluğ çağı
S-7-İbadetlerle ilgili dini hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vasi hükümler d-teklifi hükümler
S-8-Ayet ve hadislerin doğrudan ifade ettiği hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler
S-9-İki durum arasında şariin kurduğu bağı ifade eden hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler
S-10-Allah katından bir tebliğ veya Allah ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle peygamberimizin yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir.
a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet
S-11-Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlara ne ad verilir?
a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet
S-12-Sabah namazının ortalık aydınlanıncaya kadar,sıcak mevsimlerde öğle namazının serin vakte kadar geciktirilmesi,akşam namazında acele edilmesinin hükmü nedir?
a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap
S13-Mükellefin yapması veya terk etmesi halinde herhangi bir övgü yahut kınamayı gerektirmeyen davranışlarına ne denir?
a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap


s-1-Fıkhın delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dalına……………………denir.
s-2- Fıkhın kaynakları arasında üçüncü sırayı ………………. alır.
s-3-Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşuna ………………………….denir.
s-4- Hanefi mezhebine göre kati delille sabit olan hükme ……….zanni delille sabit olan hükme ise………….denir.
s-5- Hz Peygamberin devamlı yaptığı sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere …….sünnet denir.
s-1-( ) Fıkhın,şeri delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda ele alan dalına usül’i fıkıh denir.
s-2-( ) İslam dininin kuranı kerimden sonra ikinci kaynağı sünnet tir.
s-3-( )Kıyas naslarda hükmü bulunmayan fıkhi meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle naslarda düzenlenmiş meselelerin hükmünü vermeye denir.
s-4-( )İstihsan metoduna Hanefi fakihleri sıklıkla başvurmuşlardır.
s-5-( )Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine eda ehiyeti denir.
s-6-( ) Harama yakın olup vacibin karşıtına tenzihen mekruh helale yakın olup,mendubun karşıtınada tahrimen mekruh denir.
s-7-( )Aslında meşru ve serbest olduğu halde,haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili olan fiile haramı li gayrihi denir.

CEVAPLAR:
1-A 2-C 3-B 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-B 11-D 12-D 13-B
1-usuli fıkıh 2-icma 3-eda ehliyet 4-farz –vacip 5-müekked
1-y (fürü-i fıkıh) 2-d 3-d 4-d 5-y (vücub ehliyeti) 6-y (tahrimen-tenzihen) 7-d

 

 

 

 

 

1-      İslam tarihindeki ilk cuma namazı Medine yakınlarındaki ………………vadisi’nde kılınmıştır.

2- Ebu Hanife’ye göre Cuma namazında imam hariç en az………kişinin bulunması şarttır.

3- Şafii mezhebine göre vitir namazının hükmü …………………………dir.

4- Beş vakit namazın sünnetleri ve Teravih namazı gibi belli bir vakti olan nafile namazlara …………… sünnetler denir.

5- Hanefilere göre seferi iken dört rekatlı farz namazların iki rekat olarak kılınmasının hükmü ...……..dir.

6- Vaktinde kılınmayan namazlara “kaçmış” anlamına gelen …………………… denir.

7- Hanefilerin mazeret hainde namazlarda uygulanmasını caiz gördükleri cem’ şekline …………. cem’ denir.

8- Güneş tutulması esnasında kılınan nafile namaza ………………. namazı denir.

9- Hanefilere göre bayram namazının hükmü …….……., Şafiilere göre ise ……………...…………….tir.

10- Hanefilere göre cuma namazı ile yükümlü kimselerin cuma günü zeval vaktinden sonra, hatibin minberde olduğu sırada alışveriş yapmalarının hükmü …………….., Hanefiler dışındaki mezheplere göre ise ……………dır.

B- DOĞRU-YANLIŞ SORULARI:

1- ( ) Evvâbîn namazı, “tevbe eden ve Allah’a sığınanların namazı” demektir.

2- ( ) Hanefilere göre seferi iken kılınmayan dört rekatlı farz namaz, mukim iken kaza edilecek olursa iki rekat olarak kılınır.

3- ( ) Şafiilere göre seferi iken kılınmayan dört rekatlı farz namaz, mukim iken kaza edilecek olursa yine dört rekat olarak kılınır.

4- ( ) Şafiilere göre seferi iken namazları kısaltmak ruhsat olup, kişinin tercihine bırakılmıştır.

5- ( ) Hanefilere göre, başlanmış olan nafile namaz herhangi bir nedenle bozulacak olursa, sonradan kaza edilmesi sünnettir.

6- ( ) Şafiilere göre cuma namazı hutbesinin Arapça okunması şart değildir.

7- ( ) Hanefilere göre, bayram namazı hutbesi sünnettir.

8- ( ) Hanefilere göre, cuma namazına imam selam vermeden önce yetişen kimse cuma namazına yetişmiş olur.

9- ( ) Şafiilere göre, cuma namazına yetişmiş sayılabilmek için en az bir rekatı imamla birlikte kılmak gerekir.

10- ( ) Şafiilere göre, kadınlar da bayram namazı kılmakla yükümlüdürler.

C- SEÇMELİ SORULAR:
1- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?

a-) Vaktin girmesi b-) Devlet başkanının hazır bulunması

c-) Şehir hükmünde bir yer olması d-) Hürriyet.

2- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının vücup şartlarından değildir?

a-) Hürriyet. b-) Erkek olmak c-) Meşru bir mazereti bulunmamak d-) Vaktin girmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi, Hanefiler tarafından hutbenin sahih olması için şart koşulmaz?

a-) Vakit içinde okunması b-) Namazdan önce okunması c-) Arapça okunması d-) Hutbe niyetiyle okunması

4- İslâm hukukunda bir yolcunun onbeş günden az kalmayı planladığı yere ne ad verilir?

a-) Vatan-ı süknâ b-) Vatan-ı aslî c-) Vatan-ı ikâme d-) Vatan-ı fer’î

5-) Aşağıdakilerden hangisi namazların cem’ini (birleştirilmesini) câiz kılan nedenlerden biri değildir?

a-) Yolculuk b-) Hastalık c-) Şiddetli yağmur, kar, dolu d-) İstinca ve istibra.

A- DOLDURMALI SORULAR B- DOĞRU-YANLIŞ SORULARI C- SEÇMELİ SORULAR:

1- Ranuna 1- D 1- D
2- Hutbe-iki rekat farz. 2- D 2- D
3- Müekked sünnet 3- D 3- C
4- Revâtib 4- D 4- A
5- Vacip 5- Y 5- E
6- Fevâit 6- Y
7- Şekli-Sûrî 7- D
8- Küsuf 8- D
9- Vacip- Müekked sünnet 9- D
10- Tahrimen mekruh- Haram 10- D

 

 

1-      Hanefilere göre sehiv secdesinin hükmü …………, şâfiilere göre ise …………….tir.

2- Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye ……………… denir.

3- Cenazenin tabuta konulup musallaya ve oradan da kabristana taşınmasına ……………… denir.

4- Ölü yıkanıncaya kadar yanında seslice Kur’ân okumanın hükmü ……………….tur.

5- Cenaze namazının rükünleri …………….. ve …………….dir.

6- ……………. mezhebine göre Cenaze namazında Fatiha’yı okumak bir rükündür.

7- Güneşin doğması, batması veya zevale yaklaşması hallerinde cenaze namazı kılınmasının hükmü ………….tur.

8- ………… mezhebine göre sehiv secdesi selamdan sonra yapılmalıdır. Aksi taktirde geçersizdir.

9- Tilâvet secdesi yapmak …………… mezhebine göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

10- Kefenin baştan ayağa kadar uzanan, baş ve ayak taraflarından düğümlenen parçasına ………. denir.B- DOĞRU-YANLIŞ SORULARI:

1- ( ) İmam sehiv secdesini gerektiren bir şey yaptığı halde sehiv secdesi yapmazsa, muktedi hemen sehiv secdesi yapar.

2- ( ) Erkek mi kadın mı olduğu anlaşılmayan Hüsna-i müşkil denilen kimse ölünce yıkanmaz, teyemmüm ettirilir. Kefenlenmesi ise kadın olarak yapılır.

3- ( ) Cenaze namazında cemaatin bulunması şart değildir. Sadece bir erkeğin veya bir kadının bulunması yeterlidir.

4- ( ) Cenaze namazına başlandıktan sonra cemaate katılan kimse hemen tekbir alıp imama uyar ve duaları okumaksızın eksik tekbirleri tamamlayıp selam verir.

5- ( ) Cenaze namazında kadınlar erkeklerin hizasında veya önünde dursalar, yanında ve önünde durdukları erkeğin namazı bozulur.

6- ( ) Bir kimse farz namazda kâde-i âhireyi unutup beşinci rekata kalksa, kalktığı anda artık o namazın tekrarı gerekir.

7- ( ) Dört rekatlı farz namazda kâde-i âhireden sonra unutulup beşinci rekata kalkılsa o namaz artık nafile olur ve iadesi gerekir.

8- ( ) Birinci veya ikinci rekatta Fâtiha’nın peşpeşe iki defa okunması sehiv secdesini gerektirir.

9- ( ) Namazda rüku yerine direk secdeye gidilse, sehiv secdesi kurtarmaz ve o namazın tekrarı gerekir.

10- ( ) Bir kimse Fâtiha’dan sonra ne okuyacağını düşünürken bir rüku eda edecek kadar vakit geçse sehiv secdesi gerekir.C- SEÇMELİ SORULAR:

1- Namazda Fâtiha’dan önce sehven başka bir sûre okunsa ve bu hemen hatırlansa ne yapılmalıdır?

a-) Fatiha okunup ardından sûre yeniden okunur ve namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

b-) Direk rükûya gidilir, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

c-) Sadece Fâtiha okunup, rükûya gidilir.

d-) Namaz bozulmuş olur, tekrarı gerekir.

2- Dört rekatlı farzın son iki rekatında Fâtiha’dan sonra sûre okunsa, bu durumda tercih edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Sehiv secdesi gerekir. b-) Sehiv secdesi gerekmez.

c-) Namazın tekrarı gerekir. d-) Beşinci rekata kalkılır.

3- Herhangi bir sünnet namazda ilk tahiyyata oturulmadığı üçüncü rekatta hatırlansa ne yapılmalıdır?

a-) Secdeye varılmamışsa hemen oturulur, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

b-) Eğer kıyama yakın ise oturmaz ve namaza devam eder, sonunda sehiv secdesi yapar.

c-) Bu durumda namaz bozulmuş olur ve tekrarı gerekir.

d-) Bu namaz beş rekata tamamlanarak bitirilir.

4- Dört rekatlı farz namazlarda birinci oturuşta teşehhütten sonra “Allâhümme salli alâ Muhammed” dense bu durumda ne gerekir?

a-) Hiçbir şey gerekmez. b-) Devamının da okunması gerekir.

c-) Hemen secdeye gidilir. d-) Sehiv secdesi lazım gelir.

5- İmam, namazda gizli okunacak yerde açıktan, açıktan okunacak yerde de gizliden okursa ne gerekir?

a-) Hiçbir şey gerekmez. b-) Namaz bozulmuş olur ve tekrarı gerekir.

c-) Sehiv secdesi gerekir. d-) Okuduklarını tekrar eder.

A- DOLDURMALI SORULAR B- DOĞRU-YANLIŞ SORULARI C- SEÇMELİ SORULAR:

1- Vâcip, sünnet 1- Yanlış 1- A
2- Muhtazar. 2- Doğru 2- B
3- Teşyî 3- D 3- A
4- Mekruh. 4- D 4- D
5- Kıyam, tekbir 5- Y 5- C
6- Şâfii 6- Y
7- Mekruh. 7- Y
8- Şâfii. 8- D
9- Hanefî. 9- Y
10- Lifâfe. 10- D

 

 

 

 

 

1………………İslam bilginlerinin peygamberimizden sonraki her hangi bir devirde dini bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmeleridir.

2. İman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaya………………………….denir.

3. Peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlardan …………………günahlardan korunmuş anlamına gelir.

4. Tabiat kanunlarına aykırı, olağanüstü bir olayın inanmayan bir kimseden meydana gelmesine………………denir.

5. Bazı ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmi pisliğe…………., bundan temizlenmeye de …………………….denir.

6. Abdesti olmayan kimsenin Kâbeyi tavaf etmek için abdest alması…………………….

7. Namazın her rek’atını imam ile beraber kılan kimseye ………………..denir.

8. …………….Hac veya umre yapacak olan kimsenin helâl olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre için kendisine haram kılmasıdır.

9. ……………………geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmeye

10. …………………..bir topluluk içerisinde bulunan bir kimsenin verilen selamı almasıB. DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

1. ( ) Peygamberimizin ibadetle ilgili olan sünnetlerine Sünen-i Hüda denir.

2. ( ) İncil’in diğer bir adı da Ahd-i Atik’tir.

3. ( ) Tevatür, yalan üzere birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluğun aktarması demektir.

4. ( ) Kur’an- Kerim, mâna yönüyle mucize fakat lafız yönüyle mucize değildir.

5. ( ) Bedeni ve malî yönü bulunan bir ibadette, özrü bulunmayan bir kimsenin, yerine başkasını vekil tayin etmesi mümkündür.

6. ( ) Buluğ çağına gelmemiş bir çocuk mümeyyiz ise ezan okuyabilir.

7. ( ) Meshin müddeti, abdest alınıp meshin giyilmesinden itibaren başlar.

8. ( ) İmam”ı Azam Ebu Hanife’ye göre öğle namazının vakti, fey’i zeval hariç, gölgenin bir katına kadar sürer. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinde bu görüş esas alınır.

9. ( ) Özürlü olan bir kimsenin başkasına imameti caiz olmadığından dolayı kör olan bir kimse başkasına imamlık yapamaz.

10.( ) Astımlı hasaların rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.

C. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi itikada ehl-i Sünnet mezheplerinden biri değildir?

a) Selefiye b) Maturidiyye c) Eş’ariyye d) Caferiye

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?

a) Tekvin b) Hayat c) İrade d) Vücud

3. Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh değildir?

a) Sabah namazı kılındıktan sonra b) İkindinin farzı kılındıktan sonra

c) Güneş zevalde iken d) Namaz için ikamet getirilirken

4. İnsanın onbeş gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir?

a) Vatan-ı sükna b) Vatan-ı ikamet c) Vatan-ı asli d) Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi kurbana engel bir kusur değildir?

a) Burnu kesilmiş olan b) Doğuştan kulağı bulunmayan

c) Boynuzu bulunmayan d) Dilinin çoğu kesilmiş olan

A- DOLDURMALI SORULAR
1.icma 2.tafsili iman 3.ismet 4.istidrac 5.hades,hadesten taharet6.vacipitir7.müdrik 8.ihram 9.gamus yemini 10.farz-ı kifaye
B DOĞRU-YANLIŞ
1.D2.Y 3.D 4.Y5.Y6.D7.Y 8.Y 9.Y 10.D
C SEÇMELİ SORULAR
1.D 2.D 3.C 4.A 5.C

 

 

 

9- ( ) Namazda rüku yerine direk secdeye gidilse, sehiv secdesi kurtarmaz ve o namazın tekrarı gerekir.
Cevap doğru olacaktı çünkü farz terk edilmiştir (eğer bu şekilde namazını bitirmişse) bitirmeden geri döner rükuyu yaparsa o zaman cevap yanlış olmalıydı.


2- Dört rekatlı farzın son iki rekatında Fâtiha’dan sonra sûre okunsa, bu durumda tercih edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Sehiv secdesi gerekir. b-) Sehiv secdesi gerekmez.

c-) Namazın tekrarı gerekir. d-) Beşinci rekata kalkılır.

cevap a şıkkı olmalıydı çünkü farz namazlar 4 veya 3 rekatlı ise ilk iki rekatından sonrakilerde fatihaya zammı sure eklememek hanefiye göre vaciptir. Kaynak:din görevlisinin el kitabımevlüt ÖZCAN

3- Herhangi bir sünnet namazda ilk tahiyyata oturulmadığı üçüncü rekatta hatırlansa ne yapılmalıdır?

a-) Secdeye varılmamışsa hemen oturulur, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

b-) Eğer kıyama yakın ise oturmaz ve namaza devam eder, sonunda sehiv secdesi yapar.

c-) Bu durumda namaz bozulmuş olur ve tekrarı gerekir.

d-) Bu namaz beş rekata tamamlanarak bitirilir.

 

 

 

S.1http://www.imamlar.org/images/smilies/biggrin.gifin Nedir? Kaça Ayrılır?
C.1. Din, akıl sahiplerinin kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilâhî bir kanundur. İkiye ayrılır:
a) Hak Din (İlâhî veya Semavî Din )
b) Batıl Din (Vahye Dayanmayan Dinler)

S.2: Hak Dinin Özelliklerinden Üç Tanesini Yazın/Söyleyin?
C.2. Hak Dinlerin Özellikleri:
a) Allah’ın görevlendirdiği Peygamberler tebliğ etmişlerdir.
b) Allah’ın gönderdiği, Peygamberlerin tebliğ ettiği kutsal kitabı vardır.
c) Allah’a iman ve yalnız O’na ibadet etmek esasına dayanır.


S.3: İslam Dininin Değişmeyen Esasları Nelerdir?
C.3. İslam Dininin Değişmez Esasları:
a) İtikatla ilgili esaslar: İman esasları, Allah’a iman gibi…
b) Amelle ilgili esaslar: İnsanların yaptıkları işlerle ilgili olanlardır, kimsenin malına
Canına zarar vermemek gibi…
c) Ahlakla ilgili esaslar: Bunlar ahlakın güzelleşmesini, vicdan terbiyesini ve ruhun
yükselmesini amaçlar.

S.4: Mezhep Nedir? Tanımlayınız?
C.4. Mezhep; bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşler demektir.

S.5: Amelde Mezhepler Kaç Tanedir? İsimleri Nelerdir?
C.5. Amelde mezhepler 4 tanedir: Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî.

S.6: İtikadi Mezhepler Kaç Tanedir, Bizim İtikadi Mezhebimiz Hangisidir? Açıklayınız?
C.6 İtikadi mezhepler iki tanedir:
a) Eş’ari,
b) Maturidi.

İtikatta mezhebimiz, Maturidi’dir. Bu mezhebin imamı, Semerkand’ın Maturid köyünde doğduğu için köyünün adıyla anılır. (Ebu Mansur Maturidi) Büyük bir Türk bilginidir. Ehl i Sünnet inancını savunmuş, batıl inançlarla mücadele etmiştir. Amelde Hanefi olanlar, itikatta bu mezhebi benimsemişlerdir.

S.7: Dini Hükümlerin Kaynakları Nelerdir? Bunlardan Sünneti Açıklayınız?
C.7. Dini Hükümlerin Kaynakları; Kitap, Sünnet, İcma’ ve Kıyas’tır. Sünnet, Peygamberimizin (S.A.V) söz, fiil ve onaylamalarıdır. 3’e ayrılır:
a) Kavlî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) sözleri ve Hadis-i Şerifleridir.
b) Fiilî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) davranışlarıdır.
c) Takrirî Sünnet; Peygamberimizin (s.a.v) yanında bir olay olduğunda ses çıkarmaması ve
tasdik etmesi, onaylamasıdır.

S.8: İmanın Istılahî Tanımını Yapınız?
C.8. İman; Peygamber (S.A.V)’ in Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğruluğuna içten ve yürekten inanmak demektir.

S.9: İman Yönünden İnsanlar Kaça Ayrılır? Bir Tanesini Açıklayınız?
C.9. İman yönünden insanlar 3’e ayrılır: Mü’min, Münafık, Kâfir.
Mü’min: Allah’a ve peygamberine inanan, peygamberin, Allah tarafından haber verdiği her şeyin doğru olduğunu yürekten tasdik eden ve bu imanını dili ile de söyleyen kimsedir.

Münafık: Allah’a ve peygamberine, inandığını söyleyip mü’min olarak göründüğü halde kalbiyle inanmayan, içi dışına uymayan kimsedir.

Kâfir: İman esaslarını kabul etmeyen, Allah ve Peygambere inanmayan ve bunu açıkça ifade eden kimsedir.

S.10: Allah’ın Birliğini İfade Eden Bir Ayet Mealini Yazın/Okuyun?
C.10. “ Ey Muhammed, de ki: O, Allah tekdir. Allah her şeyden münezzeh ve her şey O’na muhtaçtır. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.(İhlas Suresi,1-4)

S.11: Dört Büyük Melek ve Görevlerini Sayınız?
C.11. : a) Cebrâil (as): Allah’tan peygamberlerine vahiy ve kitap getiren, elçilik yapan melektir.
b) Mikâil (as): Tabiat olayları ile görevlidir.
c) Azrâil (as): Can alan melektir.
d) İsrâfil (as): Kıyametin kopuşunu ve insanların dirilişini başlatacak olan ve “sur”a
üflemekle görevli melektir.

S.12: Meleklerin Özelliklerini Sayınız?
C.12. Nurdan yaratılmışlardır. Yemez, içmez, yatıp uyumazlar. Yorulmaz ve hastalanmazlar. Gece gündüz Allah’a ibadet eder, emirlerini yerine getirirler. Son derece kuvvetli ve hızlı varlıklardır. Her yere kolayca ulaşır, bizim yapamadıklarımızı yaparlar.

S.13: Allah’ın Sıfatları Nelerdir?.
C.13. Allah’ın Sıfatları; Zâtî ve Subûtî olmak üzere 2 gruptur.
Zâtî Sıfatlar: Vücut, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetün-lil-Havadis, Kıyambi nefsihi.
Subûtî Sıfatlar: Hayat, İlim, Semi’, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.

S.14:Vahyin Terim Manasını Açıklayınız?
C.14. Vahiy; Allah’ın Peygamberlerine, dilediği şeyi özel bir şekilde bildirmesidir.

S.15: Hangi Peygamberlere Ne Kadar Sayfa Gönderilmiştir?
C.15. 10 sayfa = Âdem (as)’a,
30 sayfa = İdris (as)’a
50 sayfa = Şit (as)’a,
10 sayfa = İbrahim (as)’a gönderilmiştir.

S.16:Tevrat ve İncil’in Diğer İsimleri Nelerdir?
C.16. Tevrat’ın diğer ismi Ahd-i Atik, İncil’in diğer ismi ise Ahd-i Cedid’tir.

S.17: Kur’an-ı Kerim Neden Tüm Olarak Nazil Olmamıştır?
C.17. Kur’an-ı Kerim, kısa kısa bölümler halinde, insanların o anki ihtiyaçlarına cevap, hatalarını ikaz, yaptıkları iyi şeylere müjde ve mükâfat olarak 23 senede indirilmiştir. Hepsi birden gelmiş olsaydı, Peygamber (S.A.V.) hazırladı, yazdı diyebilirlerdi. Allah kelâmı olduğuna inanmayabilirlerdi. Ayetler, olaylar üzerine gönderildiği için ilâhî bir niteliği olduğundan kimse şüpheye düşmemiştir. İnanmayanlar, sırf inatlarından kabul etmemişlerdir.

S.18: Kuran-ı Kerim Hangi Halife Zamanında ve Niçin Mushaf Haline Getirilmiştir?
C.18. Kur’an; Hz. Ebû Bekir’in halifeliği zamanında, Yemame’de 70 hafızın şehid düşmeleri üzerine Zeyd b. Sâbit başkanlığındaki bir komisyona yazdırılıp Mushaf haline getirilmiştir. Mushaf’ın oluşmasında hayatta olan hafızlara başvurulmuştur.

S.19: Kur’an-ı Kerim’in Günümüze Kadar Bozulmadan Geldiğini Belirten AYET MEALİNİ Yazın/Okuyun?
C.19. “Doğrusu Kur’an’ı Biz indirdik, O’nun koruyucusu da Biziz.” (Hicr, 9)

S.20: Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz Nelerdir?
C.20. Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz:
a) Kur’an-ıKerim’in Allah kelâmı olduğunu tasdik etmek
b) Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve öğretmek
c) Kur’an-ı Kerim’in söylediklerini hayatımızda uygulamak.
Zaten öğrenmekten maksat, âyetler üzerinde düşünmek, emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmaktır.

S.21: Nebi ve Rasul Arasındaki Farkı Belirtiniz.
C.21. Rasul: Kendisine kitap indirilene denir. Nebî ise kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel eder. Rasuller nebîdir ama her nebî rasul değildir.

S.22: Peygamberlerde Bulunması Vacip Olan Sıfatlar Nelerdir?
C.22. Peygamberlerin Vacip Sıfatları;
Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır. Kesin olarak yalan söylemez, hile ve haksızlık yapmazlar. Din adına ne söylemişlerse hepsi Allah’tandır ve hepsi de doğrudur.
Emanet: Güvenilir olmaktır. Peygamberler her yönden güvenilir insanlardır. Aldıkları görevleri gereği gibi yapmış, kendilerine emanet edileni korumuş, hıyanette bulunmamışlardır.
Tebliğ: Duyurmak demektir. Peygamberler Allah tarafından kendilerine vahyedilen her şeyi eksiksiz olarak insanlara duyurmuşlardır. Bu onların peygamberlik görevidir.
İsmet: Günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler örnek oldukları için Allah onları günah işlemekten korumuştur. Bu sıfat ancak peygamberlerde bulunur, yani peygamberler masumdur.
Fetanet: Akıllı ve zekî olmalarıdır. Peygamberler diğer insanlardan daha akıllı ve anlayışlıdırlar. Zaten böyle olmasa görevlerinin ağırlığını kaldıramazlar.

S.23: Peygamber (S.A.V.)’in Özellikleri Nelerdir?
C.23. Peygamberimizin Özellikleri:
a) Peygamberimiz (S.A.V) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yani bir millete, bir
kavme değil tüm insanlığa gönderilmiştir.
b) Peygamberimizin (S.A.V) getirdiği din, en son ve en mükemmel dindir. Başka bir din
gelmeyecek ve bu din değişikliğe uğramayacaktır.
c) Peygamberimiz (S.A.V) son peygamberdir. Ondan başka peygamber gelmeyecektir.
d) Peygamberimiz (S.A.V) ümmeti en çok olan peygamberdir. Bu özelliklerinden dolayı
Peygamberlerin en üstünüdür.

S.24:Ahirete İmanın Faydaları Nelerdir?
C.24.Ahirete inanan insan; Allah’ın emirlerini yapar, yasaklarından sakınır. Çünkü öldükten sonra hesaba çekileceğini bilir. Bu yüzden davranışlarına dikkat eder, ahlakını güzelleştirir. Ailesine, komşularına, eş, dost ve akrabasına iyi davranır. Vatanına ve milletine karşı görevlerini yerine getirir. Dürüsttür. Hile ve haksızlık yapmaz. Değil kötü davranış yapmak kötü düşünceyi bile bedeninde barındırmaz.

S.25: Kader ve Kazanın Tanımını Yapınız?
C.25.Kader: Allah’ın ezelden ebede kadar olacakların zamanı ve mekânını, nitelik ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi demektir.
Kaza: Ezelde takdir buyrulan şeylerin zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir.

S.26. Kaza ve Kadere İmanın Faydaları Nelerdir?
C.26. Kadere inanan kişi; sabırlı olur. Başına gelen felaket ve musibetler karşısında bunalıma düşmez. Başına gelenler kendi hatası sonucu ise pişman olur, yanlışlarından döner ve Allah’tan yardım diler, ümitsizliğe düşmez. Kendi hatası yok ise Allah’ın sınaması diye düşünüp, yine sabırla mükâfatını umar. Kadere inanan kişi her durumda da asla isyana düşmez.

S.27: Gerçek Anlamda Tevekkül Nasıl Olmalıdır?
C.27. Rızkı veren Allah’tır. Buna güvenmeliyiz ancak, üzerimize düşeni yapmalı, sonra neticeyi Allah’tan beklemeliyiz. Rızkı arayıp bulmak, insanın görevidir. Allah nasılsa rızkımı verir deyip oturmak yanlıştır. Bu, tevekkül değil tembelliktir. Çünkü Allah çalışanı sever.

S.28: İbadeti Tanımlayınız?
C.28. İbadet, Allah’a saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek demektir.

S.29: Dünyaya Geliş Gayemizle İLGİLİ BİR Ayet MEALİ YAZIN/Okuyun?
C.29.“Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat: 56)

S.30:İbadet Çeşitleri Nelerdir?
C.30. İbadetler 3 çeşittir:
a) Bedenî İbadetler: Namaz, oruç gibi.
b) Malî İbadetler: Zekât, kurban gibi.
c) Hem bedenî hem malî ibadetler: Hac gibi.

S.31: İslam’ın Şartlarını Bildiren Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?
C.31. “İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka hiçbir tanrı olmadığına, Muhammed (S.A.V)’in Allah’ın Peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır.” (Buhâri, îman 2)

S.32: Mükellef Kime Denir?
C.32. Dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladıklarından sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına gelmiş, akıllı insana mükellef denir.

S.33: Ef’âl-i Mükellefin Kaç Tanedir? İsimlerini Yazın/Söyleyin?
C.33. Ef’âl-i Mükellefin sekizdir: Farz, Vacip, Sünnet, Müstehap, Mübah, Haram, Mekruh, Müfsid.

S.34: Haramı Tanımlayıp Hükmünü Belirtiniz?
C.34. Haram: Dinen yapılmaması kesin delille emredilen şeydir. (Hırsızlık, içki içmek gibi)
Hükmü: Haramı işleyen günahkâr olur, inkâr eden veya helal sayan dinden çıkar.

S.35: Temizlikle İlgili İki Tane Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?
C.35. “Din temizlik üzerine kurulmuştur.” (Meşarik, 2. cilt, sayfa 107)
“ Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Tahare, 1)

S.36: Kaç Çeşit Temizlik Vardır? Açıklayınız?
C.36. İki çeşit temizlik vardır:
a) Hadesten Taharet,
b) Necasetten Taharet.
İbadetlerin yapılmasına mâni olan hükmî pisliğe hades, bundan temizlenmeye de Hadesten Taharet denir. Abdest, gusül gibi.
Pis şeylere necaset, bundan temizlenmeye de Necasetten Taharet denir. Namazı sahih olabilmesi için, beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. ( Kan, idrar necistir.)

S.37: Suların Çeşitlerini Söyleyip Birini Açıklayınız?
C.37. Sular, mutlak ve mukayyed olmak üzere iki çeşittir:
Mutlak Sular: Yağmur, dolu, kar, pınar, dere, nehir, deniz sularıdır.
Mukayyed Sular: Kavun, karpuz suları gibi sular ve mutlak suyun içine bir şeylerin karışmasıyla bozulan sulardır. Bunlarla abdest, gusül olmaz.

S.38: Temizlik Nelerle Yapılır? Maddeler Halinde Yazın/Söyleyin?
C.38. Temizlik üç şekilde yapılır:
1) Su ile yıkayarak,
2) Silerek,
3) Ateşle yakarak.

S.39: Hangi Tür Eşyalar Silinerek Temizlenebilir?
C.39. Düz mermer, bıçak, cam, ayna, porselen, madenî eşyalar, içlerine slik emmedikleri için bez veya toprakla silinerek temizlenir.

S.40: Abdestin Terim Manası Nedir?
C.40. Abdest; belirli organları yıkamak ve meshetmek suretiyle temizlenmesidir.

S.41: Abdestle İlgili Ayetin Mealini Yazın/Okuyun?
C.41. “Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın…” (Mâide: 6)

S.42: Abdestin Sünnetlerinden Dört Tanesini Yazın/Söyleyin?
C.42. Abdestin Sünnetleri: Abdeste Eûzu-Besmele ile başlamak, abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak, niyet etmek, dişleri fırçalamak, her organı üç kez yıkamak, sıraya riayet etmek, boynu meshetmek, başın tamamını meshetmek, elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak, el ve ayak parmaklarını yıkarken hilallemek, gibi.

S.43: Abdestte Ayaklar Yıkanırken Hangi Dua Okunur?
C.43. “Allah’ım! Ayakların kayacağı günde iki ayağımı sırat üzerinde sağlam tut.”

S.44: Abdesti Bozan Şeylerden Beşini Yazın/Sayın?
C.44. Abdesti bozan şeyler:
1) Ön ve arkadan sidik ve slik gelmesi ve arkadan yel çıkması.
2) Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin akması.
3) Ağız dolusu kusmak.
4) Yatarak, yaslanarak veya bir şeye dayanarak uyumak. Zira bu şekilde uyuyan kimseden “yel” çıkabilir.
5) Bayılmak.
6) Delirmek, çıldırmak.
7) Sarhoş olmak.
Cool Namazda gülmek.
9) Fahiş mübaşeret.

S.45: Meshin Müddeti Ne Kadardır?
C.45. Mukim için 24 saat, misafir için 72 saattir. Bu süre abdestin bozulmasından sonra başlar.

S.46: Meshi Bozan Şeyler Nelerdir?
C.46. Meshi bozan şeyler:
1) Abdesti bozan her şey meshi de bozar.
2) Mestlerden birinin ayaktan çıkarılması veya kendiliğinden çıkması.
3) Meshin süresinin bitmiş olması meshi bozar. ( Meshin süresi namazda iken biterse, o namaz bozulur.)

S.47: Mestlere Mesh Edebilmenin Şartları Nelerdir?
C.47. Mestlere mesh şartları:
a) Mestler, ayaklar yıkanarak abdest alındıktan sonra giyilmiş olmalıdır.
b) Mestler, ayakları topuklarla beraber örtmüş olmalıdır.
c) Mestler, 12 bin adım veya daha fazla yol yürümeye dayanıklı olmalıdır.
d) Mestlerin her birinde ayak parmaklarının küçüğü ile 3 parmak delik, sökük ve yırtık bulunmamalıdır. Ancak 2 mestteki yırtıkların toplamı 3 parmaksa sorun yoktur.
e) Mestler, ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır.
f) Mestler, suyu emerek ayağa geçirecek şekilde olmamalıdır.
g) Mesti giyecek kişinin her bir ayağının ön tarafında elin küçük parmağı ile en az 3 parmak yer olmalıdır. Bir veya iki ayağının ön tarafını kaybetmiş ve en az 3 parmak kadar bir yer kalmamış olan kimse, bu ayağına mesh edemeyeceği gibi, sağlam ayağına da mesh edemez. Bu durumda, her iki ayak da yıkanmalıdır. Çünkü bir ayağı yıkayıp diğerini mesh etmek caiz olmaz.

S.48: Hangi Durumlarda Teyemmüm Yapılır?
C.48. Abdest almak ve gusletmek için su bulunmadığı veya bulunduğu halde kullanılamadığı durumlarda teyemmüm edilir.

S.49: Teyemmümü Bozan Şeyler Nelerdir?
C.49. Teyemmümü bozan şeyler:
a) Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar.
b) Abdest veya gusül için yeterli su varsa ve kullanılması mümkünse teyemmüm bozulur.
c) Teyemmümü mubah kılan özürlerin ortadan kalkması ile de teyemmüm bozulur.

S.50: Sünnetü’l-Hüda, Tahrimen Mekruh, Fetanet, Vahy-i Hafi, Münkereyn Kelimelerinin Manaları Nelerdir?
C.50. Sünnetü’l-Hüda: İbadetle ilgili olan sünnetlere denir.(Ezan, ikâmet gibi.)
Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruhtur. (Vacip bir işi yapmamak gibi.)
Fetanet: Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıdır.
Vahy-i Hafi: Gizli vahiy demektir. Allah, dilediklerini, dilediği kulunun kalbine doğrudan yerleştirir. Buna vahy-i hafî denir.
Münkereyn: Öldükten sonra soru soracak meleklere münker-nekir veya her ikisine birden münkereyn denir.

S.51:Guslün Farzları Nelerdir?
C.51. Guslün farzı üçtür:
1. Ağıza su alıp çalkalamak.
2. Buruna su çekip yıkamak.
3. Bütün vücudu yıkamak.

S.52: Guslün Sünnetlerinden Beş Tanesini Sayınız?
C.52. Guslün sünnetleri:
1. Besmele ile başlamak.
2. Niyet etmek.
3. Besmele ile niyeti, guslün evvelinde, elleri yıkarken söylemek.
4. Ellerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde slik varsa önceden onları gidermek.
5. Edep yerlerini (slik olmasa bile) yıkamak.
6. Gusülden önce abdest almak.
7. Abdestte ayakların yıkanmasını sonraya bırakmak.
8. Bedene üç defa su dökmek ve her döküşte suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
9. Su dökmeye baştan başlamak sonra sağ omuza daha sonra da sol omuza dökmek.
10. Suyu ilk döküşte bedeni ovmak.
11. Gusülde suyu israf etmemek , az da kullanmamak.
12. Yıkandıktan sonra bedeni havlu veya benzeri bir şeyle silmek.
13. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak.

S.53: Gusülde Dua Okumanın Hükmü Nedir?
C.53. Gusülde dua okumak mekruhdur.

S.54:Guslü Gerektiren Haller Nelerdir?
C.54. Guslü gerektiren haller:
1. Dokunmak, bakmak, ihtilam olmak suretiyle şehvetle gelen meninin dışarı çıkması ve ergenlik çağına gelen erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması.
2. Kadınların adet halinin bitmesi.
3. Çocuk doğuran kadınların lohusalıklarının sona ermesi.

S.55:Gusül Yapılmasının Sünnet Olduğu Yerler Nelerdir?
C.55. Gusül yapılmasının sünnet olduğu yerler:
1. Cuma namazı için,
2. Bayram namazları için,
3. Hac ve Umre için ihrama girerken,
4. Hac vazifesini yapan kimsenin zeval vaktinden sonra Arafat’ta.

S.56: Cünüp Olan Kişinin Yapması Haram Olan Şeyler Nelerdir?
C.56. 1. Namaz kılmak.
2. Kur’an- ı Kerim okumak.
3. Kur’an-ı Kerim’e el sürmek.
4. Camiye girmek.
5. Kabeyi tavaf etmek.

S.57: İstihaze Nedir?
C.57. Bir damardan çıkıp tenasül organı yolu ile gelen kandır. Rahimden değil bir hastalık sebebiyle damardan gelen bu kanın kokusu yoktur. Bu durum kadınlar için bir hastalık ve özürdür. Kadından gelen kan üç günden eksik olursa bu ay hali değil kadın için bir özür sayılır. Ay hali on günden fazla devam etmişse bu fazlalık ile lohusalığın kırk günden sonrası istihazadır. Dokuz yaşından önce ve ellibeş yaşından sonra gelen kan da böyledir.

S.58: Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler Nelerdir?
C.58. Hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler:
1. Namaz kılmak.
2. Oruç tutmak.
3. Kur’an-ı Kerim okumak.
4. Kur’an-ı Kerim’e el sürmek.
5. Camiye girmek.
6. Kabeyi tavaf etmek.
7. Cinsel ilişkide bulunmak.

S.59: Özür Sahibi Kimdir ve İbadetlerini Nasıl Yapar?
C.59.Abdesti bozan şeyin bir namaz vakti kesilmeden devam etmesine özür denir.
İdrarın devamlı olarak gelmesi, burundan veya bir yaradan sürekli kan gelmesi, bir hastalıktan dolayı göz, kulak ve memelerden gelen akıntı özür olduğu gibi. İstihaze kanıda özürdür. Kendisinde böyle bir özür olan kimseye özür sahibi denir. Özür sahibi özrü devam ettiği sürece her namaz vakti abdest alır ve bu abdestle o namaz vakti içinde “başka bir şeyle abdesti bozulmadıkça” dilediği kadar farz ve nafile namazı kılabildiği gibi, kazaya kalmış namazları, cenaze ve bayram namazlarını da kılabilir.

S.60:Ankebut Suresi 45.Ayeti Meali İle Birlikte Yazın/Okuyun?
C.60. اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ
“Sana vahyolunan Kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar.”

S.61: Namazın Farz Olmasının Şartları Nelerdir?
C.61. Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması gerekir:
1. Müslüman olmak,
2. Ergenlik yaşına gelmiş olmak,
3. Akıllı olmak.

S.62: Sabah Namazının Vakti Ne Zamandır?
C.62. Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren güneşin doğuşuna kadar olan zaman içinde kılınır.

S.63: İkindi Namazının Vakti Ne Zamandır?
C.63. Öğle namazının vaktinin çıktığı zamandan güneşin batışına kadar olan zamandır. Her şeyin gölgesi bir veya iki katı olunca öğle namazının vakti çıkar, ikindi namazının vakti girer ve güneş batıncaya kadar devam eder.

S.64: Yatsı ve Vitir Namazının Vakti Ne Zamandır?
C.64. Yatsı namazının vakti akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti olan tan yerinin ağarmaya başlamasına kadar devam eden zamandır. Vitir namazının vakti de yatsının vaktidir. Ancak vitir namazı yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır.

S.65: Cem – i Takdim, Cem – i Te’hir Nedir? Açıklayın?
C.65. Arafatta arefe günü öğle vaktinde önce öğle namazı peşinden de ikindi namazı bir ezan ve iki kamet ile birlikte kılınır. İki farzın arası başka namaz ile ayrılmayacağından öğlenin farzından sonra öğlenin son sünneti ile ikindinin sünneti kılınmaz.

Burada ikindi vakti girmeden ikindi namazı öğle vaktinde öğle namazı ile birlikte kılınmaktadır. Buna cem-i takdim denilir.
Arefe günü akşam namazı akşam vaktinde kılınmayıp Müzdelife’de yatsı vaktinde bir ezan ve bir kamet ile kılınır. Yani sadece akşam farzı için kamet getirilir. Yatsının farzında getirilmez. İki farzın arası ayrılmayacağı için akşamın sünneti ile yatsının ilk sünneti kılınmaz. Burada akşam ve yatsı namazlarının birlikte kılınmasına da cem-i te’hir denir.

 

 

 

S.66: Hiçbir Namazın Kılınmayacağı Vakitler Nelerdir?
C.66.
1.Güneş doğarken, güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık kırk dakika geçinceye kadar olan süre içinde.
2.Güneş zevalde iken, yani güneş tam tepe noktasına gelip de henüz batı tarafına geçmeden.
3.Güneş batarken, güneşin batma zamanından yaklaşık kırk dakika öncesinden güneş batana kadar.

S.67:Nafile Namaz Kılınması Mekruh OLAN VAKİTLERDEN Beş Tanesini Yazın/Sayın?
C.67.
1. Sabah namazının vakti girdikten sonra,
2. Sabah namazı kılındıktan sonra,
3. İkindi namazı farzı kılındıktan sonra,
4. Akşam namazının farzı kılındıktan sonra,
5. Bayram namazlarından önce(evde, camide)
6. Bayram namazlarından sonra(camide),
7. Vaktin daralması sebebiyle farz için pek az zaman kalınca,
8. Farza başlamak üzere kamet getirilirken,
9. Cuma günü hatibin hutbe okumak üzere minbere çıkışından itibaren cumanın farzı kılınıncaya kadar,
10. Tuvalet için sıkıştığı vakitte,
11. Arzu ettiği bir yemek hazır olduğu zaman,
12. Hac zamanı Arafat’ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife’de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.


S.68: Ezanın Hükmü Nedir, Hangi Yıl Meşru Kılınmıştır?
C.68. Ezan, Sünnet – i müekkede olup, hicretin birinci yılında meşru kılınmıştır.

S.69: Ezanı Yazın/Okuyun?
C.69.Ezanın sözleri şöyledir:
Allâhü ekber Allâhü ekber,
Allâhü ekber Allâhü ekber,
Eşhedü en lâ ilâhe illallah,
Eşhedü en lâ ilâhe illallah,
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah,
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah,
Hayye ale's-salâh Hayye ale's-salâh,
Hayye ale'l-felâh Hayye ale'l-felâh,
Not: Sabah ezanında (Es-Salâtü Hayru’n-Mine’n-Nevm) ilavesi yapılır.

Allâhü ekber Allâhü ekber,
Lâ ilâhe illallâh,
Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,
Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,
Şüphesiz bilirim bildiririm Allah’dan başka yoktur tapacak,
Şüphesiz bilirim bildiririm Allah’ dan başka yoktur tapacak,
Şüphesiz bilirim bildiririm Allah 'nın elçisidir Muhammed,
Şüphesiz bilirim bildiririm Allah 'nın elçisidir Muhammed,
Haydin namaza Haydin namaza,
Haydin felâha Haydin felâha,
Allah Büyüktür, Allah Büyüktür,
Allah'dan başka yoktur tapacak.
S.70: Namazın Şartları Nelerdir?
C.70. Namazın şartları: (Dışındakiler)
1- Hadesten taharet.
2- Necasetten taharet.
3- Setr – i avret
4- İstikbal – i kıble
5- Vakit
6- Niyet

S.71: Namazın Rükünleri Nelerdir?
C.71. Namazın rükünleri: (İçindekiler)
1- İftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kıraat
4- Rükû
5- Sücut
6- Ka’de– i ahire

S.72: Hadesten Taharet ve Necasetten Taharet Nedir? Açıklayınız?
C.72.
1. Hadesten Taharet: Cünüplük ve abdestsizliğe hades denir. Namaz kılmak için hükmü slik denen hadesten temizlik şarttır. (Gerekli hallerde) Gusül yapmak ve abdest almak hadesten temizlenmek demektir.

2. Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin bedeninde üzerinde ki elbisede ve namaz kılacağı yerde (namaza engel olacak kadar) slik var ise bunları temizlemektir.

S.73: Kadınların Namazda Örtülmesi Gereken Uzuvları Nelerdir?
C.73. Kadınların namazda yüz eller ve ayaklardan başka vücudun her tarafını örtünmesi farzdır.

S.74: Erkeklerin Namazda Örtülmesi Gereken Uzuvları Nelerdir?
C.74. Erkeklerin namazda göbek altından diz kapağına kadar olan kısmı (diz kapağı dâhil) örtünmesi farzdır.

S.75: Namaz İçinde Kıblede Hata Ettiğini Anlayan Kişinin Yapması Gereken Nedir?
C.75. Namaz içinde kıblede hata ettiğini anlar ise o anda kıbleye dönerek namazı tamamlar. Namazı tekrar kılması gerekmez. Kıbleyi bilmeyen kimse yanında kıbleyi bilen birisi olduğu halde ona sormadan kendi araştırmasına göre namazını kılsa doğru ise namazı caizdir. Kıbleye isabet etmedi ise kıldığı namaz caiz değildir. Kıble yönünde şüphe eden kimse hiçbir araştırma yapmadan namaza başlasa da namaz içinde kıbleyi isabet ettiğini anlar ise namazını yeniden kılar. Kesin olmayan bir bilgiye dayanılarak kesin hükme varılamaz. Namazı bitirdikten sonra isabet ettiğini anlar ise namazı iade etmez. Kıblenin hangi tarafta olduğunu bilmeyen kimse, yanında bilen varsa sorup öğrenmesi gerekir. Soracak kimse yoksa araştırarak namazını kılar. Namaz bittikten sonra kıblenin yanlış olduğunu öğrenirse namazı iade etmesi gerekmez.

S.76: Vakit Girmeden Kılınan Namazın Hükmü Nedir?
C.76. Namazları kendi vakti içinde kılmak farzdır. Vakti girmeden bir namazı kılmak caiz değildir.

S.77: İftitah Tekbirinin Sahih Olması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
C.77. 1- Tekbir ile niyet arasına yemek içmek ve söz söylemek gibi namaza aykırı bir şey girmemek.
2- Tekbiri ayakta almak.
3- Önce namaza niyet etmek sonra tekbir almak.
4- Tekbiri kendi duyabileceği bir ses tonu ile söylemek.
5- Allahu Ekber derken Allah Lafzının başında ki A’ yı Ekber lafzının B’ sini uzatmamak.
6- Cemaat ile kılarken imam tekbir aldıktan sonra tekbir almak.

S.78:Namazda Farz Olan Kıraat Nerede Yapılır?
C.78. Üç ve dört rekâtlık farz namazların ikişer rekâtında, iki rekâtlık farz namazlar ile vitir ve nafile namazların her rekâtında Kur’an-ı Kerim okumak farzdır ve kıyamda yapılır.

S.79: Secdede Alnı ve Burnu Yere Koymanın Hükmü Nedir?
C.79. Secdede alnı yere koymak farz burnu yere koymak vaciptir.

S.80: Namazın Vaciplerini Yazın/Sayın?
C.80. Namazın Vacipleri:
1.Namaza Allahü Ekber sözü ile başlamak,
2.Namazda Fatiha suresini okumak,
3.Fatiha suresini farz namazların ilk iki rekâtında vitir ve nafile namazların her rekâtında okumak,
4.Farz namazların ilk iki rekâtında vitir ve nafile namazların her rekâtında sure ve ayet okumak, (zamm-ı sure)
5.Fatihayı sureden önce okumak,
6.Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak,
7.İki secdeyi birbiri ardınca yapmak,
8.Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak. Buna “Kade-i Ula = birinci oturuş” denir.
9.Birinci ve son oturuşlarda “Ettehiyyatü”yü okumak,
10.Birinci oturuşta “Ettehiyyatü”yü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rekâta kalkmak,
11.Vitir namazında kunut tekbirini almak ve kunut duasını okumak,
12.Bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak,
13.Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okuması,
14.Öğle ve ikindi namazlarında bunları içinden okumak,
15.İmama uyan kişinin bu namazlarda fatiha ve sure okumayarak susması,
16.Tadil-i Erkân,
17.Namazın sonunda selam vermek,
18.Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmak,
19.Namazda secde ayeti okursa secde yapmak.


S.81: Namazda Sünneti Terk Etmenin Hükmü Nedir?
C.81. Namazda sünneti terk etmek namazı bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez, ancak mekruhtur.

S.82: Namazın Sünnetlerinin On Tanesini Yazın/Sayın?
C.82. Namazın sünnetleri:
1. Beş vakit namaz ile Cuma namazı için ezan ve kamet erkekler için sünnettir.
2. Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar).
3. Eller kaldırıldığı sırada parmakları ne bitişik nede fazla açık tutmamak.
4. İmama uyanın iftitah tekbirinin imamın iftitah tekbirine yakın olması.
5. Kıyamda elleri bağlamak.
6. Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.
7. Sübhaneke okumak.
8. “Euzübillahi mineşşeydanirracim” demek.
9. Her rekatta fatiha’dan önce “Bismillahirrahmanirrahim” demek.
10. Fatihanın sonunda imamın ve ona uyanların âmin demesi.

S.83: Kunut Duasını Bilmeyen Kişi Vitir Namazında Ne Okur?
C.83. Kunut duasını bilmeyen kişi “Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fi’lahirati haseneten ve kına azabennar” veya üç kere “Allahümmeğfirli” okur veya üç kere “Ya rabbi” der.

S.84: Namazın Sonunda Okunan Tesbih ve Dualar Nelerdir?
C.84.Farz namazları kıldıktan sonra:
Allahümme Ente-s Selamü ve Minke-s Selam Tebarekte Ya ze’l Celali ve’l İkram
“Allah’ım! Sen her türlü noksanlıklardan berisin. Selamet ancak sendedir. Ey ululuk ve ikram sahibi”

Farzdan sonra sünnet yoksa:
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
“Allah’ım efendimiz Muhammed’in şeref ve mertebesini yücelt.”

Salat ve selamdan sonra:
Sübhanellahi Ve’l Hamdülillahi Vela İlahe İllallahü Vallahu Ekber. Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahi’l Aliyyi’l Azim

“Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah bir tektir eşi ve ortağı yoktur. Hükümranlık onundur. Hamd ve sena O’na mahsurdur. O’nun her şeye gücü yeter.”

Bundan sonra Euzü besmele ve Âyete’l Kürsi okunur.
33 defa “Sübhanallah” “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim”
33 defa “Elhamdülillah” “Her türlü övgü Allah’a mahsustur”
33 defa “Allahu Ekber” “Allah en büyüktür” denilir.
Bunların peşinden:
La ilahe İllallahü Vahdehu la Şerike Leh Lehü’l Mülkü Ve Lehü’l Hamdü Ve Hüve Ala Külli Şey’in Kadir
“Şanı yüce Allah’ı tesbih ve tenzih ederim. O bütün noksanlıklardan uzaktır. hamd Allah’a mahsustur. Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Emirlerine uymak yasaklarından sakınmak için gereken güç ve kudret ancak Allah’ındır.” Denilir ve dua edilir.

S.85: Namazı Bozan Şeylerden On Tanesini Yazın/Sayın?
C.85. Namazı bozan şeyler:
1- Namazda konuşmak,
2- İnsan sözüne benzeyen dua,
3- Namazda iken birine selam vermek veya başkasının verdiği selamı almak,
4- Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak,
5- Kıbleden göğsünü çevirmek,
6- Dışarıdan bir şey yemek,
7- Dişleri arasında kalan –nohut tanesi kadar- şeyi yutmak,
8- Ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemek,
9- Namazda bir şey içmek,
10- Özürsüz olarak öksürmek,
11- Bir şeyi üflemek,
12- Ah diye inlemek,
13- Ah, oh demek,
14- Ağrıdan veya dünyaya ait bir musibetten dolayı sesle ağlamak,
15- Aksırana “yerhamükallah”, kötü habere “inna lillahi ve inna ileyhi raciun”, iyi habere “elhamdü lillah”, hayret edilecek bir habere “sübhanallah” demek.
Allah’ın adı işitilince “celle celalilühü”, Peygamberimiz’in adı işitilince“Salat ve Selam” okumak.
16- Birine cevap vermek maksadı ile ayet okumak,
17- Teyemmüm ile namaz kılanın suyu görüp kullanmaya gücü yetmesi,
18- Mestin mesh müddetinin namazda sona ermesi,
19- Az bir uğraşma ile de olsa mestin ayaktan çıkması,
20- Rükû ve secdeleri ima ile yapan kişinin namaz içinde buna gücü yetmesi,
21- Sabah namazını kılarken güneşin doğması,
22- Özür sahibinin özrünün bitmesi,
23- Bayılmak ve çıldırmak,
24- Ergenlik çağında bir bayanın cemaat ile kılınan namazda erkeğin yanında veya önünde durması,
25- Bir namazı kılarken başka bir namaza geçmek maksadı ile tekbir almak,
26- Vücudunda örtülmesi gereken yerin bir rükün (üç tesbih) miktarı açık kalması veya üzerine namaza mani slik bulaşması,
27- Ezberinde olmayanı namazda mushafa bakarak okumak,
28- İmama uymuş olan kimse bir rükünde imam ile birlikte olmayarak onu geçmek,
29- Namazın sonunda teşehhüt miktarı oturduktan sonra, namaz içinde ki secdelerden birini veya tilavet secdesini yapmadığını hatırlayan kimse, yapmadığı secdeyi yerine getirdikten sonra “Kade-i Ahire”yi iade etmese namazı bozulur.

30- Üç ve dört rekâtlı farzlarda kendini misafir zannederek iki rekâtın sonunda selam vermek ile namaz bozulacağı gibi, öğlenin farzını Cuma yatsının farzını teravih zannederek birinci oturuşun sonunda selam vermek namazı bozar.
31- Manası değişecek şekilde Kur’an-ı Kerim yanlış okumak, (Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı Kerim’i yanlış okumaya zelletü’l kari denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demektir. Eğer yanlışlık kelimelerin hareke ve sükûnunda ise mana değişsin değişmesin namaz bozulmaz. Şeddeliyi şeddesiz, şeddesizi şeddeli, uzatılması gerekeni kısa, kısa okunması gerekeni uzatarak okumak, idgam yapılacak yerde yapmamak, yapılmayacak yerde idgam yapmak namazı bozmaz. Durulacak yerde geçmek geçilecek yerde durmak namazı bozmaz. Bir harf yerine başka bir harf okunduğunda bununla mana değişmez ve Kur’an- Kerim de o kelimenin benzeri bulunursa namaz bozulmaz. Eğer harfin değişmesiyle kelimenin manası değişmez fakat o kelimenin benzeri Kur’an-ı Kerim de yoksa İmam azam ve İmam Muhammed’e göre namaz bozulmaz. Ebu Yusuf’a göre bozulur. Harfin değişmesiyle anlam değişirse ve kelime Kur’an da bulunmazsa namaz bozulur )

S.86: Amel -i Kesir Nedir?
C.86. Namaz kılan kimse namazla ilgili olmayan bir işle uğraşırken namaza durduğunu bilmeyen ve bu halde gören bir insan şüphe etmeden “Bu adam namazda değildir, çünkü namaz kılan bu kadar işle uğraşmaz” derse dışarıdan bakan insanı bu kanaate vardıran işlere “amel-i kesir = çok iş” denir.

S.87: Muhazat -ı Nisa Nedir Şartları Nelerdir?
C.87: Ergenlik çağında olan bir kız veya kadının cemaatle kılınan namazda erkeğin yanında ve önünde durmasına “Muhazat-ı nisa” denir. Bu durumda erkeğin namazının bozulması için bazı şartların bulunması gerekir. Bunlar:
1- Namaz kılanın mükellef olması
2- Erkek ve kadının ikisinin de namazda olması
3- Namazın rükulu ve secdeli bir namaz olması
4- Erkek ve kadının aynı namazı beraber kılması
5- Her ikisinde arada perde olmadan bir mekânda olması
6- İmam namaza başlarken kadın cemaata de niyet etmek
7- Muhazatın(kadının erkeğin yanında veya önünde olması) bir rükünde olması

S.88: Zelletü’l -Kari Nedir?
C.88. Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı yanlış okumaya zelletü’l kari denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demektir.

S.89: Namazda Kıraatın Hata ve Unutarak Yanlış Olması Durumundaki Şartlar Nelerdir?
C.89. a) Eğer yanlışlık kelimelerin hareke ve sükûnunda ise mana değişsin değişmesin namaz bozulmaz. Şeddeliyi şeddesiz, şeddesizi şeddeli, uzatılması gerekeni kısa, kısa okunması gerekeni uzatarak okumak, idgam yapılacak yerde yapmamak, yapılmayacak yerde idgam yapmak namazı bozmaz.
b) Durulacak yerde geçmek geçilecek yerde durmak namazı bozmaz. Bir harf yerine başka bir harf okunduğunda bununla mana değişmez ve Kur’an da o kelimenin benzeri bulunursa namaz bozulmaz
c) Eğer harfin değişmesiyle kelimenin manası değişmez. Fakat o kelimenin benzeri Kur’an da yoksa İmam azam ve İmam Muhammed’e göre namaz bozulmaz. Ebu Yusuf’a göre bozulur. Harfin değişmesiyle anlam değişirse ve kelime Kur’an da bulunmazsa namaz bozulur.

S.90: Namazı Bina Etmek Nedir?
C.90. Namazda kendi isteği olmayarak abdesti bozulan kimse hiç konuşmadan hemen en yakın bir yerde abdest alır ve bıraktığı yerden namazını istediği yerde tamamlar. Buna namazı bina etmek denir. Hangi rükünde abdesti bozulursa onu – rükû veya secde gibi- iade ederek namazı tamamlar.

S.91: İstinaf Nedir?
C.91. Kişinin namazda abdestini kasten kendi isteğiyle bozmasına istinaf denir. Bu kişi namazı yeniden kılar.

S.92: Namaz Kılanın Önünde Secde Yerinden Birinin Geçmesi ile Namaz Bozulur mu? Bununla İlgili İki Hükmü Açıklayın?
C.92. Namaz kılan kişinin önünde secde yerinden bir kimsenin geçmesi ile namaz bozulmaz. Geçen ister erkek, ister kadın, ister başka bir canlı olsun. Mükellef olan bir kimse kasten namaz kılanın önünden geçerse günah işlemiş olur.
1- Namaz kılan önünden geçilecek yerde durmadığı halde ve uzağından dolaşıp gitmekte mümkün iken böyle yapmayıp namaz kılan kişinin önünden geçen kişi günahkâr olur.
2- Namaz kılanın insanların gelip geçtiği yerde durması ve uzaktan geçecek yerinde bulunmaması durumunda günah namaz kılana aittir, önünden geçenin günahı yoktur.
3- Namaz kılanın, müsait yer var iken herkesin gelip geçeceği yerde durması, yürüyenin de uzaktan geçmek mümkün iken namaz kılanın önünden geçmesi durumunda ise hem namaz kılan, hem de kılanın önünden geçen günah işlemiş olur.
4- Ne namaz kılan, önünden geçilmeyecek uygun bir yer bulabiliyor, ne de oradan geçmek isteyen, namaz kılanın uzağından geçilebilecek bir yer bulabiliyor. Bu durumda namaz kılan da geçen de günah işlemiş olmaz.

 

 

 

 

Diyanet ilmihali test soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?
A-Hanefi
B-Maturidiyye
C-Şafii
D-Caferi

2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?
A-Maliki
B-Hanefi
C-Şafii
D-Eş’ari

3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?
A-Ebu Mansur Maturidi
B-Sufyan servi maturidi
C-Davudu Zahiri Maturidi
D-Muhammed Raşit El Maturidi

4-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
A-Vücud
B-Beka
C-İrade
D-Vahdaniyet

5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?
A-Cebrail’in azıl suretinde vahiy getirmesi
B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler
C-Allah’ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi
D-Hiçbiri

6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?
A-Luka
B-Selkisolf
C-Markas
D-Matta

7-Resul kime denir?
A-Kendisine kitap indirilen peygamber
B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene
C-Keramet gösteren velilere
D-Alimlere

8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?
A-Renk
B-Koku
C-Mavi
D-Tat

9-İstinşak neye denir?
A-Ağıza üç kez su çekmeye
B-Buruna üç kez su çkmeye
C-Kulakları meshetmeye
D-Hiçbiri

10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?
A-Farz olan abdest
B-Vacip olan abdest
C-Mendup olan abdest
D-Sünnet olan abdest

11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?
A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması
B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi
C-Ağız dolusu kusmak
D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması

12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir
B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir
C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır
D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır

13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?
A-Niyet etmek
B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek
C-Ayakları meshetmek
D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak

14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?
A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar
B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması
C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması
D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması

15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?
A) Besmele ile başlamak
B) Niyet etmek
C) Banyoda yıkanmak
D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak

16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?
A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar
B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte
C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar
D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar

17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?
A) Hadesten taharet
B) Necasetten taharet
C) İftitah tekbiri
D) İstikbali kıble

18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A) Kıraat
B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak
C) Namazda Fatiha suresini okumak
D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak

19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Sübhaneke okumak
B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
C) Rükua varırken Allahu ekber demek
D) Secdelere varırken Allahu ekber demek

20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A) Namazda konuşmak
B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C) Kıblede göğüs değiştirmek
D) Tebessümle gülümsemek

21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?
A) Namaza zarar vermez
B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir
C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar
D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder

22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?
A) Namaz kılanın önünden geçmek
B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması
C) Namazda kahkaha ile gülmek
D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi

23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
A) Elhamdülillah diyerek başlar
B) Allahü Ekber diyerek başlar
C) Euzü besmele okuyarak başlar
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar

24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?
A) Namazda iken işaretle selam almak
B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak
C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak
D) Esnemek, gerinmek

25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?
A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde
B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması
C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde
D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması

26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?
A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek
B) Fatiha okumayı terketmek
C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek
D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek

27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?
A) 2
B) 1
C) 3
D) Hiçbiri

28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?
A) Mübahtır
B) sünnettir
C) Müstehaptır
D) Mekruhtur

29-Müdrik kime denir ?
A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +
B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir
C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir
D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir

30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?
A) Cemaat
B) Müdrik
C) Mesbuk
D) Lahık

31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?
A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması
B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz
C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa
D) Hiçbiri

32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında
C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D) Hiç birinde

33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması

34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması


35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Hutbenin namazdan önce okunması
B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması
C) Vakit içinde okunması
D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması


36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A) Hatibin minbere çıkınca oturması
B) Ezanın hatibin huzurunda okunması
C) Vaaz ve nasihatte bulunmak
D) Hiçbiri

37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Vatan-ı asli
B) Anavatan
C) Vatan-ı İkame
D) Vatan-ı sükna

38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?
A) Vatan-ı asli
B) Vatan-ı İkame
C) Vatan-ı sükna
D) hiçbiri
39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A) Namazın iadesi
B) Sehiv secdesi
C) Tilavet Secdesi
D) Bir şey gerekmez

40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2

41-İma ile namaz kılmak ne demektir?
A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak
B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak
C) Göz ucuyla namaz kılmak
D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak

42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A) İma ile kılınan namazdır
B) İşaret İle kılınan namazdır
C) Böyle namaz namaz olmaz
D) Gözle, baş ile kılınan namazdır

43-Husüf namazı nedir ?
A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır
C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır
D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır

44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?
A) Kamis
B) izar
C) lifafe
D) Etek örtüsü

45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması
B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması
D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması

46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?
A) Kuba mescidi
B) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Haram

47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3

48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?
A) Farzdır
B) Vaciptir
C) Sünnettir
D) Hiçbiri

49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?
A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek
B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak
C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak
D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek

50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?
A) 2920 gr
B) 1460 gr
C) 2800 gr
D) 2700 gr

51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Yol güvenliği olmak
D) İhrama girmek

52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?
A) Müslüman olmak
B) Haccı belirli zamanda yapmak
C) Akıllı olmak
D) Yol Güvenliği olmak

53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
A) Şeytan taşlamak
B) Arafatta vakfeye durmak
C) Kabeyi tavaf etmek
D) İhrama girmek (şarttır)

54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?
A) Zulhuleyfe
B) Mina
C) Cuhfe
D) Cidde

55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?
A) Saç ve sakal tıraşı olmak
B) Elbise giymek
C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
D) Başı ve yüzü kapamak

56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?
A) Nemire mescidinin bütününde
B) Arafat dağının tepesinde
C) Nemire mescidinin güney kısmında
D) Urene vadisinde

57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Kadim tavafı
C) Veda tavafı
D) Ziyaret tavafı

58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
A) Abdestli olmak
B) Setr-i avrete dikkat etmek
C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek
D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak

59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün)
B) Iztıba yapmak
C) Hacer-i İstilam etmek
D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak

60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Farz
B) Sünnet
C) Vacip
D) Mendup

61-Say'ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
A) Sünnet
B) Mendup
C) Müstehap
D) Vacip

62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü
B) Arafe günü
C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
D) Perşembe günü

63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
B) Yedi taşı peş peşe atmak
C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak
D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak


64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?
A) Mendup
B) farz
C) Vacip
D) Sünnet

65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?
A) Cuma
B) Pazartesi
C) Kurban kesme günü
D) Arefe günü


66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Arefe gecesi minada gecelemek
C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek


67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?
A) Haccı İfrad
B) Haccı Kıran
C) Haccı Temettu
D) Umre Haccı

68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bir koyun kurban etmek
B) Bir sığır kurban etmek
C) Bir deve Kurban etmek
D) İki koyun kurban etmek

69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?
A) Bedene
B) Beden
C) Cemre
D) Dem

70-İhsar neye denir?
A) Cömert olana
B) Cimri olana
C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+
D) Merhametli olana

71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün'akide
C) Yemini Lağv
D) Yemini Kefaret

72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün'akide
C) Yemini Keffaret
D) Yemini Lağv

73-Lukata neye denir?
A) Aranan eşyaya
B) Buluntu eşyaya
C) Cepteki paraya
D) Kaybolan eşyaya


Yanıtlar:

1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a 8c 9b 10d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 72a 73b